POLITYKA PRYWATNOŚCI

w Spółce Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej, RODO).

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie  Klientów i Kontrahentów jest dla nas bardzo ważne.

W Spółce Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna, zapewniamy adekwatny poziom zabezpieczenia i zgodne z prawem przetwarzanie wszelkich danych - również osobowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane są przetwarzane oraz które z tych danych i w  jaki sposób są przetwarzane,
a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane@duda.pl

Jednocześnie informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod nr KRS 0000374678, NIP: 4970063144.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Jeżeli chcą Państwo się z nami skontaktować, np. w celu złożenia reklamacji lub nawiązania współpracy lub w celach związanych z wykonaniem umowy w ramach obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności koniecznym jest uzyskanie przez nas następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Ponadto, z uwagi na charakter nawiązanego stosunku koniecznym może być podanie przez Państwa adresu zamieszkania, numeru NIP, nazwy pracodawcy oraz stanowiska służbowego.

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu nawiązania współpracy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług, tj. na podstawie art. 1 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub której stroną jest Państwa Pracodawca lub Zleceniodawca, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. obsługi procesu reklamacji i gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 4. w celu badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług;
 5. w celach marketingowych i promocyjnych polegających na organizacji spotkań dla Kontrahentów oraz organizacji konkursów poprzez media społecznościowe, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing własnych produktów i usług;

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w szczególności na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie;
 3. spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy administrator, wyłącznie w celu wykonania umowy,

Jednocześnie informujemy, iż nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub stroną jest Państwa pracodawca lub zleceniodawca informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub gdy będzie to zasadne do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
 2. w przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, będziemy je przetwarzać do momentu jej wycofania.

Po upływie wskazanych powyżej terminów, Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach odmowa ich podania będzie skutkowała niemożnością świadczenia przez nas usług, dotyczy to np. obsługi procesu reklamacji lub gwarancji, kiedy to odmowa podania swoich danych w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych uniemożliwi nam obsługę procesu reklamacji.

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich bezpłatnej kopii;
 2. posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że jej cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej cofnięciem;
 3. posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Pliki cookies
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.